Tin tức

January 23, 2019

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, JIANGSU YIDA đã tiến hành một cuộc tập trận cứu hỏa khẩn cấp.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, JIANGSU YIDA đã tiến hành một cuộc tập trận cứu hỏa khẩn cấp.

Chi tiết liên lạc