Tin tức

August 28, 2019

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Jiang Âm đã đến công ty chúng tôi để kiểm tra môi trường.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Jiang Âm đã đến công ty chúng tôi để kiểm tra môi trường.

Chi tiết liên lạc