Tin tức

August 28, 2019

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 BASF Đức đã đến thăm JILIN YIDA CHEMICAL CO., LTD

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 BASF Đức đã đến thăm JILIN YIDA CHEMICAL CO., LTD

Chi tiết liên lạc