Tin tức

January 23, 2019

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, JIANGSU YIDA đã tổ chức thành công lễ ký kết cung cấp ether rượu với BASF.

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, JIANGSU YIDA đã tổ chức thành công lễ ký kết cung cấp ether rượu với BASF.

Chi tiết liên lạc