Tin tức

November 20, 2018

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018, YIDA Chemical đã tham gia vào cuộc họp đầu tiên về sơn, bột màu, hóa chất của ngành sơn và quản lý tuân thủ môi trường chất thải rắn.

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018, YIDA Chemical đã tham gia vào cuộc họp đầu tiên về sơn, bột màu, hóa chất của ngành sơn và quản lý tuân thủ môi trường chất thải rắn.

Chi tiết liên lạc